ĐÈN PHA COS - 9210258110

ĐÈN PHA COS - 9210258110